กลุ่มสาระวิทยาวิทยาศาสตร์
ประเภทย่อย
นายพิชยพัชร ใยแจ๋ม