ประเภทย่อย
นางสาวญาภัชชา แบบรัมย์
นางสาวชินภาดา ทัศนะ
พระมหาจกฤษณเทวินทร์ วิชฺชากโร
พระมหาสุพจน์ เขมจิตฺโต