ประเภทย่อย
คอมพิวเตอร์(พระมหาวิเชียร คุณธาโร)
ครูสมพงษ์ เต็นรัมย์
คอมพิวเตอร์(พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์)