ประเภทของรายวิชา

Miscellaneous 
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
 ชุมนุมคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ

คอมพิวเตอร์(พระมหาวิเชียร คุณธาโร) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 

ภาคเรียนที่1 
 การใช้งานเวิร์ดเบื้องต้น
 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันบทคัดย่อ

ภาคเรียนที่2 
 การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นบทคัดย่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 

ภาคเรียนที่1 
 การปาดตัวหนังสือคาราโอเกะ
 การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมโซนี่เวกัสรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ภาคเรียนที่2 
 ออกแบบเว็บไซต์
 Graphic Designบทคัดย่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 

ภาคเรียนที่1 
 การสร้างงานเมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม SWiSHmaxบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(ppt)บทคัดย่อ

ภาคเรียนที่2 
 Graphic for webบทคัดย่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 
 การใช้งานเวิร์ดเบื้องต้นบทคัดย่อ
 การใช้งานโปแกรมตารางรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ภาคเรียนที่ 2 
  การใช้งานโปรแกรมโฟโต้ช็อป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ออกแบบงานกราฟิก
 สร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บทคัดย่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ 
 การประยุกต์ใช้งานเวิร์ดบทคัดย่อ

ครูสมพงษ์ เต็นรัมย์ 

คอมพิวเตอร์(พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์) 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

ครูมนต์วิภา คำแก้ว 

นางสาวนงค์นุช ไกรวิสูตร  
กลุ่มสาระวิทยาวิทยาศาสตร์ 

นายพิชยพัชร ใยแจ๋ม  
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

พระมหาสุพจน์ เขมจิตฺโต 
กลุ่มสาระสุขศึกษา 

ครูจำเนียร พินิจ 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาบาลี

นางสาวญาภัชชา แบบรัมย์ 

นางสาวชินภาดา ทัศนะ  

พระมหาจกฤษณเทวินทร์ วิชฺชากโร 

พระมหาสุพจน์ เขมจิตฺโต 
พระพุทธศาสนา 

วินัยบัญญัติ 
 นักธรรมเอก
 นักธรรมตรี